Vnitropodniková směrnice pro námi poskytnuté slevy

Vnitropodniková směrnice

Společnost Shopping net Praha s.r.o., Strojírenská 47, Praha 5, 11521
IČ: 04013131, DIČ: CZ04013131

Vnitropodniková směrnice - Poskytování slev a dalších finančních zvýhodnění.

1. Obsahem vnitropodnikové směrnice

Poskytování slev a dalších finančních zvýhodnění je stanovit pravidla, organizaci, podmínky, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci v charakterizované v názvu této směrnice. Smyslem směrnice je aplikovat zákonné předpisy na konkrétní podmínky ve společnosti Shopping net Praha s.r.o.

2. Vzhledem k tomu, že účetnictví se v praxi řídí mnoha zákony, vyhláškami a standardy, je obtížné podchytit vyčerpávajícím způsobem celý jejich výčet. Proto zde uvádíme přehled vybraných základních předpisů (v aktuálním znění), kterými se společnost Shopping net Praha s.r.o. musí řídit a ze kterých bylo při tvorbě vnitropodnikové směrnice bylo čerpáno:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,
Pokyn MF č. D-210, o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží,
České účetní standardy,
vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

3. Poskytování slev a dalších finančních zvýhodnění

a) poskytování tzv. skont

Dodavatel může mít ve svých dodacích podmínkách uvedeno, že pokud odběratel zaplatí fakturu za zboží před lhůtou splatností, bude mu poskytnuto tzv. skonto.

Pokud je poskytnuti skonta považováno za cenovou podmínku, musí být chápáno jako poskytnutí slevy z ceny zdanitelného plnění. Pokud je tato sleva z ceny uplatněna před vystavením daňového dokladu, stanoví se základ daně podle § 14 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud je sleva poskytnuta až po vystavení daňového dokladu, může být provedena oprava základu daně podle § 15 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a vystaven daňový dobropis podle § 13 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro úplnost je ještě třeba uvést, že takovéto obchodní případy nelze realizovat tak, že dodavatel uvede na daňový doklad alternativně (ve vazbě na rychlost úhrady) dvě ceny za zdanitelné plnění, takovýto doklad by odporoval platnému znění § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pokud je skonto platební podmínkou, původně sjednaná cena se nemění, a nevzniká tedy ani zákonitý důvod pro opravu základu daně podle § 15 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a vystavení daňového dobropisu.

b) poskytování tzv. bonusů

Dodavatelé mohou poskytnout svým odběratelům tzv. finanční bonusy za to, že v určitém časovém období od nich nakoupili zboží v hodnotě převyšující stanovenou částku. Takovéto finanční zvýhodnění dobrých a věrných zákazníků nemající přímou vazbu na jednotlivá zdanitelná plnění, ale pouze na celkovou hodnotu odebraného zboží, není zdanitelným plněním ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. V těchto případech dodavatelé nemohou vystavovat daňové dobropisy, protože nedochází ke změně původně sjednaných cen jednotlivých uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká zákonný důvod pro opravu základu daně podle § 15 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a vystavení daňového dobropisu.

c) poskytování tzv. záporných skont

Pokud je sjednáno tzv. záporné skonto, ať již je cenovou nebo platební podmínkou, tj. jedná se o zvýšení ceny nebo úhrady za zdanitelné plnění ve vazbě na jeho zaplacení, stanoví novelizované znění § 15 odst. 2 písni. a) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost provést vždy opravu základu daně a vystavit daňový vrubopis. Toto neplatí v případě smluvního penále jako sankčního postihu za opožděné zaplacení sjednané ceny. Toto penále není zdanitelným plněním.

4. Druhy slev, účtování

Slevy jsou u dodavatele součástí tržeb, resp. mimořádných nákladů, mohou a spíše by měly však pro ně být zřízeny samostatné analytické účty. Tak, aby byl zabezpečen dokonalý přehled o příčinách jejich vzniku, dopadu do hospodaření podniku a vyvození závěrů pro další řízení podniku. Za slevy či srážky se považují všechny dotčené položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem nárok či zda se jednalo o slevu (srážku) dodatečně uznanou.

a) Prodej se slevou, tvorba opravné položky

Podstatnou stránkou je tvorba opravných položek na zlevněné zboží, která se odráží přes korekci v hodnotách netto rozvahy a vstupuje tak mimo jiné i do vypovídacích schopností finanční analýzy. Tvorba opravných položek koresponduje náklady k nákladům spojeným s udílením slev.

PŘÍKLAD 1
Firma nakoupila zboží, které se jí nepodařilo přes vydatnou reklamní kampaň prodat v celém objemu, pouze z poloviny a za třetinu původní ceny. V předcházejícím účetním období byla na přechodné snížení hodnoty zásob vytvořena opravná položka ve výši 50 %.


b) Slevy z dodavatelsko-odběratelských vztahů, jejich druhy, charakteristika a podmínky uplatnění

PŘÍKLAD 2
Slevy z reklamace

Dodavatel poskytne slevu odběrateli při prodeji výrobků (zboží, služeb). Jde o slevu před úhradou faktury.

Sleva poskytnutá odběrateli po zaplacení dodávky se vyúčtuje na účet 325-Ostatní závazky, když se mění pohledávka na závazek se s odběratelem vyrovnat.

PŘÍKLAD 3
Sleva z reklamovaného zboží

Firma nakoupila od dodavatele zboží, které v celém objemu reklamovala. Dodavatel reklamaci uznal, poskytl na tuto dodávku slevu 30 %. Reklamovaná dodávka je však v době poskytnutí slevy prodána a dodavatel vystavil na uznanou částku dobropis.

Dobropis byl poskytnut

v roce prodeje zásob;
v následujícím roce;

Po uskutečnění prodeje zásob není důvod k nižší prodejní ceně.

Náhrada reklamované částky dodavatelem ve formě náhradní dodávky MD 131 (132)/D 315
Neuznaná částka reklamace se zaúčtuje jako škoda; pokud se jedná o relativně běžný provozní jev, MD 549/D 315;
Reklamační nárok může být dodavatelem uznán a vypořádán nebo odmítnut. Pak zpravidla dochází k soudnímu řízení, jehož výsledkem je uznání oprávněnosti reklamace odběratele nebo zamítnutí. V případě zamítnutí reklamace musí být pohledávka odepsána a projeví se u odběratele jako mimořádný náklad, který ovlivňuje hospodářský výsledek.

PŘÍKLAD 4
Promítnutí slevy z reklamačního řízení o zboží do ceny dalších dodávek

V případě zamítnutí reklamace musí být pohledávka odepsána a projeví se u odběratele jako provozní (event. mimořádný) náklad. U reklamačního nároku vůči dodavateli je nutno též uvážit daň z přidané hodnoty k reklamované částce jako snížení pohledávky za finančním úřadem1.


PŘÍKLAD 5
Vrubopis při nesplnění smluvených podmínek (neudělení smluvené ceny)

Firma uzavřela s odběratelem smlouvu, že pokud ten neuhradí fakturu v domluveném termínu, zvýší se cena o 8 %, tzn. původně nabídnuté slevy (záporné skonto, viz dále), nebude využito. Faktura nebyla v termínu uhrazena, dodavatel vystavil k původní faktuře vrubopis (způsob evidence zboží B).

Množstevní slevy

Původním významem množstevní slevy jsou odvozeny z množství nakoupených jednotek dealerem či z finanční hodnoty nákupu (v %, ks, Kč). Jedná se o úspory nákladů za přepravu, plnění objednávek a účetní operace, zájem o umístění velkých zakázek, uspokojení potřeb dodavatelů, nutná analýza užitků a nákladů cost benefit. Kumulativní množstevní slevy bývají vázány na celkový objem nákupu, módní věci, omezenou trvanlivost, skladovací náklady. Jako představitele v přeneseném významu lze uvést i rabat na sezónní zboží mimo sezónu.

Jako představitele lze uvést rabat na sezónní zboží mimo sezónu.

Rabat se vypočítává často přímo na dodacím listu z ceny bez DPH, fakturovaná částka je již po odečtení rabatu. Systém rabatu musí být dobře propočten, aby poskytované množstevní rabaty nenarušovaly výsledek hospodaření. Sleva je smluvně zajištěná.

Hotovostní slevy

Charakterizuje je nabízená diskontní sazba, specifické časové období, během něhož je nabízena diskontní sazba, časový limit pro úhradu celé faktury, pokud není slevy využito. Běžně uváděné podmínky: 2/10, n/30 (30 dní splatnost, 2% do 10 dní). Příhodná roční sazba má pozitivní účinek na zdroje dodavatele, urychluje přeměnu pohledávek v peníze. Snižuje se i kreditní riziko a náklady na vymáhání pohledávek.

Skonto - sleva při úhradě faktury před dobou splatnosti.

Pro účely daně z přidané hodnoty a účtování je třeba rozlišovat skonto jakožto:

Cenovou podmínku: cena je konečná, smluvně podložená, výpočet je uveden na dodacím listu, faktuře, smlouvě. Poskytnutím slevy dochází ke změně ceny za dané plnění. Sleva z ceny může být poskytnuta před vystavením daňového dokladu, pak je základ daně stanoven s ohledem na tuto cenu, nebo až po jeho vystavení; pak je oprava základu daně uskutečněna prostřednictvím daňového dobropisu; § 13 a § 14 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
Platební podmínku: původně sjednaná cena se nemění; ke zvýhodnění dochází až po zaplacení, nejedná se o slevu z ceny, k úpravě závazku DPH (§ 42 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty), ani nedochází k vystavení daňového dobropisu. Z pohledu daně z příjmů se jedná o daňové účinný provozní náklad. § 15 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Výše skonta je ovlivněna výší úroků, rizikem daného dodavatelského úvěru, zájmem dodavatele na rychlém inkasu; bývá proto vyšší než obvyklý úrok. Stejně jako u ostatních slev se může účtovat v roce dodávky minusem do výnosů, v dalších obdobích do ostatních provozních nákladů či minusem do výnosů.
Může být evidováno na zvláštním účtu výsledkovém -Dodavatelská skonta. Svá pravidla má i záporné skonto, např. při stanovení ceny nebo úhrady za zdanitelné plnění ve vazbě na termín jeho zaplacení.

PŘÍKLAD 6 Skonto - cenová podmínka

Firma poskytuje skonto 3 % z ceny včetně DPH při zaplacení odebraného zboží do 3 dnů při splatnosti faktury 10 dnů. Za dodávku bylo sjednáno 60 000 Kč s DPH.

Za 3 dny zboží zaplaceno ve výši 58 200 Kč, základ DPH se nemění. Plátce přizná a odvede 9 294 Kč; odběratel uplatní nárok na odpočet 9 294 Kč

PŘÍKLAD 7
Skonto - platební podmínka

Firma, dodala zboží firmě B v hodnotě 100 000 Kč. Později oznámila nárok na 5% skonto v případě, že odběratel uhradí zbývající částku do 10 dnů.

PŘÍKLAD 8
Skonto - platební podmínka, při odpočtu z následující faktury v tis. Kč:

Bonus

Bonus patří mezi nejobtížnější slevy svou náročností na orientaci v účetnictví a daních, danou jednak rozdílností časového vypořádání (finanční a cenová podmínka) a jednak způsobem plnění (peněžní a věcná), zejména pak spojená s platbou DPH. Je třeba respektovat časové odlišení. Pokud by úhrada bonusu byla zpochybněna, tvoří se opravná položka. Jedná se o odebrání určitého množství zboží nebo překročení (předem sjednaného odebraného množství), určité výše fakturace ke konkrétní dodávce v okamžiku zdanitelného plnění, splnění dodávky Zpravidla velké obchodní podniky mají rozpracován systém, menší obchodní podniky řeší situaci předchozími způsoby.

PŘÍKLAD 9
Poskytování bonusu jako odměny dealerům zboží

(potřeba uvést ve smlouvě o prodeji zboží či obchodním zastoupení). Jedná se o daňový příjem Bonus:

Poskytování bonusů jako odměny dealerům zboží:

1 Pro účely vratky odvedené DPH je daňový dobropis na pohledávku možno dlužníkovi vystavit pouze v případě zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění (potřeba prokázat, že došlo k vrácení poskytnuté služby a z jakého důvodu či při snížení ceny na základě kvalitativních, dodacích a jiných podmínek sjednaných u zdanitelného plnění - zde nutno prokázat, že došlo k oboustranné dohodě o změně uvedených podmínek).

5. Tato směrnice je závazná pro všechny e-shopy provozované společností Shopping net Praha, s.r.o.


Společnost Shopping net Praha s.r.o. stanovuje účinnost vnitropodnikové směrnice na dobu neurčitou.

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/